Zásady ochrany osobních údajů


Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Petr Zahradník se sídlem Obvodová 740/14, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 46780297, DIČ: CZ7203202919, registrovaný v rejstříku živnostenského podnikání Magistrátu Ústí nad Labem (dále jen správce).

Kontaktní e-mail: clexpert@clexpert.cz
Kontaktní telefon: 602 409 601

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od počátku následujícího kalendářního roku po ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje následujícím příjemcům:

 • Přepravní společnosti.
 • Společnosti zajišťující platební transakce.
 • Výrobci a distributoři dodávaných programů.
 • Provozovatelé a distributoři dodávaných internetových a cloudových služeb.
 • Registrátoři a centrální registry doménových jmen.
 • Certifikační autority a dodavatelé certifikátů.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce používá následující zpracovatele osobních údajů:

 • Cloudové služby pro provoz webových stránek a e-shopu.
 • Cloudové služby pro e-mail komunikaci.
 • Cloudové služby pro rozesílání newsletterů.
 • Cloudové služby pro zajištění živé podpory.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

Příjemci osobních údajů a zpracovatelé ve třetích zemích jsou výrobci jednotlivých dodávaných programů, provozovatelé dodávaných cloudových služeb, registrátoři a centrální registry dodávaných doménových jmen, certifikační autority dodávaných certifikátů a výše uvedené cloudové služby.


Cookies

 • Správce neprovádí analýzu chování návštěvníků na webu.
 • Správce používá nezbytné cookies pro zajištění přihlašování registrovaných uživatelů.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů nabývají účinnosti 29. 12. 2023.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mail adresu, kterou jste správci poskytl(a).